Thoát RegEx trực tuyến

Công cụ thoát regex trực tuyến này sẽ thoát tất cả các ký tự đặc biệt bằng dấu gạch chéo ngược để bạn có thể sử dụng văn bản / chuỗi / mẫu của mình trong một biểu thức chính quy - công cụ thoát trực tuyến sử dụng hàm preg_quote () trong PHP.

Đầu vào của bạn:

Kết quả, văn bản thoát:

Trình thoát regex trực tuyến cho:

 • RegEx Escape cho C #
 • RegEx Escape cho PHP
 • RegEx Escape dành cho Java
 • RegEx Escape cho JavaScript
 • Regex thoát cho js
 • Thoát RegEx cho JQL
 • RegEx Escape cho SQL
 • Thoát RegEx cho bất kỳ loại mã, chuỗi hoặc mẫu nào

Chỉ

RegEx: Những ký tự nào phải được thoát?

Các ký tự đặc biệt của RegEx phải được thoát trong biểu thức chính quy là:

 • .
 • \
 • +
 • *
 • ? [
 • ^
 • ]
 • $
 • (
 • )
 • {
 • }
 • =
 • !
 • <
 • >
 • |
 • :
 • -

Công cụ thoát regex trực tuyến miễn phí này sử dụng hàm preg_quote () PHP để giúp bạn thoát văn bản để sử dụng trong các biểu thức chính quy!